Genel Müdürlük

Serpil AYDOĞUŞ
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir Bu posta adresi spam botlara karşı korumalıdır, görebilmek için Javascript açık olmalıdır
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir Bu posta adresi spam botlara karşı korumalıdır, görebilmek için Javascript açık olmalıdır

Genel Müdür
TÜRKKENT Kent Kooperatifçiliği Bülteni Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

 

ÖZGEÇMİŞ

 

Adı ve Soyadı:

Serpil AYDOĞUŞ

Mesleki Unvanı:

Şehir ve Bölge Plancısı

Doğum Yeri ve Tarihi:

Afyon, 1970

Uyruğu:   

T.C.                                                   

 

Üyesi Olduğu Kuruluşlar: 
- Şehir Plancıları Odası, Ankara

- İnsan Yerleşimleri Derneği, İstanbul

- Hijyen Derneği, Ankara

- YAYED, Ankara 

 

Temel Nitelikleri:

Serpil Aydoğuş, mesleki kariyerine 1990 yılında Kentkur Proje, Danışmanlık, Araştırma ve Taahhüt A.Ş.’de stajyer olarak başlamıştır. Bölge planlama, çevre duyarlı kentsel gelişme, toplu konut projeleri, gecekondu alanlarının dönüşümü ve iyileştirilmesi, göl yönetimi ve göl çevresi planlaması, tarihi ve doğal sit alanları planlaması, tarihi yapıların restorasyonu, yeniden yerleşim planlaması ve yönetimi, ulaşım planlaması, kentsel tasarım, kentsel altyapı, sürdürülebilir kalkınma, katılımcı planlama ve toplumsal kalkınma konularında deneyim kazanmıştır. Serpil Aydoğuş ayrıca kentsel gelişme, yönetim, çevresel etki değerlendirme, stratejik planlama, proje geliştirme, halk katılımı ve Yerel Gündem 21, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla ilişkiler gibi konularda belediyelere verilen teknik ve yönetsel danışmanlık hizmetlerini koordine etmiştir. 1995 yılında Kentkur A.Ş.’de Planlama ve Mimarlık Bölümü Koordinatörü ve Proje Yöneticisi görevlerini üstlenmiş; 2001-2003 yılları arasında ağırlıklı olarak İş Geliştirme konusunda çalışmalarını sürdürmüştür. Kendi isteği ile Kentkur A.Ş.’den ayrılarak Ağustos-Aralık 2003 döneminde Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği’nde İdari Projeler Sorumlusu olarak görev almıştır. Halen, TÜRKKENT Genel Müdürü ve Kent Kooperatifçiliği Bülteni Sorumlu Yazı İşleri Müdürü olarak görev yapmaktadır.  

 

Eğitim Durumu:
1994-                  Yüksek Lisans, Gazi Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve 

              Bölge Planlama Bölümü, Ankara

1987-1992           Lisans, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Ankara

   İş Tecrübesi: 

Aralık 2006-

TÜRKKENT-Türkiye Kent Kooperatifleri Merkez Birliği-Ankara
Genel Müdür
Kent Kooperatifçiliği Bülteni Sorumlu Yazı İşleri Müdürü 

Aralık 2003-

ERYAMAN-KOOP- S.S. Eryaman Güzelkent Konut Üretim Yapı Kooperatifleri Birliği -Ankara
Başkan Danışmanı Şehir ve Bölge Plancısı, Proje Koordinatörü 

ERYAMAN-KOOP, 1991 yılında kurulan, S.S. Türkiye Kent Kooperatifleri Merkez Birliği-TÜRKKENT’e bağlı bir kooperatifler birliğidir. Birliğe bağlı kooperatif sayısı 57, bireysel ortak sayısı 5712’dir.  Ankara Eryaman Toplu Konut Bölgesinde, T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından tahsis edilen alanda 2005 yılı sonunda tamamlanan, Eryaman Evleri Projesi kapsamında Proje Koordinatörü olarak görev almıştır. Proje kapsamında ağırlıklı olarak kentsel tasarım ve peyzaj projesinin temel ilkelerinin belirlenmesi, kontrolü ve altyapı-üstyapı koordinasyonunun sağlanması; çok katlı 58 blokta 2632 konut, sosyal ve ticari tesisler ile ortak alanları kapsayan
47 ha. büyüklüğündeki proje alanında Toplu Yapı Yönetim Planının oluşturulması ve planın hayata geçirilmesi konusunda çalışmalar yürütmüştür.

Yönetim Kurulu’na ve İcra Kurulu’na teknik, idari ve finansal konularda asistanlık görevini yürütmektedir. Bu kapsamda, kamu kurumları ile ilişkilerin yürütülmesi, projelendirme ve onay süreçlerinin kontrolü ve takibi, çalışmaların yasal mevzuat çerçevesinde kontrolü ve koordinasyonu, farklı proje bileşenlerinin yönetsel ve teknik olarak koordinasyonu, proje ve yapım ihale dosyalarının hazırlanması ve ihale sürecinde asistanlık, sözleşmelerin hazırlanması ve gerçekleşme durumunun takibi, proje finansal durumunun takibi, Birlik Genel Kurullarının organizasyonu, üye kooperatiflerle ilişkilerin takibi, üye kooperatiflerin çalışmalarının koordinasyonu ve yürütülmesi, yeni proje alanlarının ve proje yöntemi araştırmaları, Birlik tanıtımı araçlarının geliştirilmesi, birlik web sitesi bilgilerinin hazırlanması ve temel tasarımı, ofis otomasyonu gibi konularda çalışmalarını sürdürmektedir.

 

 

Ağustos-Aralık 2003 

TürkMMMB-Türk Müşavir Mühendis ve Mimarlar Birliği-Ankara
İdari Projeler Sorumlusu


1980 yılında kurulan TürkMMMB, özel ve bağımsız şirketlerin ortağı veya yetkilisi konumundaki, "bağımsız teknik müşavir mühendis ve mimarların" üye olabildiği, dernekler statüsündeki bir birliktir.  FIDIC ve EFCA üyesi olan Birliğin üye sayısı 193, temsil edilen şirket sayısı ise 157'dir. İdari Projeler Sorumlusu olarak üyelerle ilişkiler, iletişim öbekleri, web sitelerinin güncellenmesi, ve , tanıtım araçları, ofis otomasyonu konularında çalışmalar yürütmüştür.Aynı zamanda tm Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği’ni yürütmüştür.Çalışma döneminde, FIDIC ve EFCA üyelikleri ve kuralları çerçevesinde teknik müşavirlik sektörü, sorunlar ve olanaklar bağlamında değerlendirilmiş; Birlik yapısı ve Birlik-Üye ilişkilerinin geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmıştır.

 

 

1990- 2003     

KENTKUR Proje, Danışmanlık, Araştırma ve Taahhüt  A.Ş. -Ankara 

2001- 2003

Kentkur A.Ş. İş Geliştirme Bölümü 
Yönetim Kurulu Başkanı Asistanı

İdari ve teknik konularda ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla görüşme ve yazışmaların yapılması,Firma tanıtım araçlarının geliştirilmesi (web sayfası girdilerinin oluşturulması, tanıtım dosyası ve broşür hazırlanması, bilgilerin güncellenmesi),Ulusal ve uluslararası ihalelerin takibi, Ön-yeterlilik ve teklif (teknik ve mali teklifler) dökümanlarının hazırlanması,Pazar araştırması çalışmaları,Uluslararası kredi kuruluşlarının (WB, EU, ADB, UN, vb) ihale mevzuatlarının incelenmesi. 

  

Çanakkale Belediyesi-Grontmij Technical Advise (Hollanda), Çanakkale Katı Atık Yönetimi Strateji Belirleme Çalışması 
Şehir Plancısı, Teknik Danışman


Grontmij Technical Advise (Hollanda) ve Çanakkale Belediyesi ile birlikte yürütülen proje kapsamında, fizibilite çalışması için veri  toplanması ve analizi çalışmalarını yürütmüştür. 

1999-2002

Çayırova Belediyesi (Gebze), Çağdaşkent Projesi Teknik Müşavirlik Hizmetleri  
Proje Yöneticisi, Şehir Plancısı


Çayırova Belediyesi tarafından geliştirilen, yaklaşık
100 ha. büyüklüğünde bir alanı kapsayan Çağdaşkent Projesi’nin gerçekleştirilmesine yönelik Yöntem Araştırması (hasılat paylaşımı, yatırım ortaklığı, kat karşılığı, vb.); Bölgesel, Kentsel ve Proje alanı ölçeklerinde arz ve talep, konut sektörü, fiziki yapı,  imar planı, mülkiyet dokusu, gelişme potansiyelleri Araştırma ve Analizleri; Fizibilite ve Yüklenici İhalesi İdari Dökümanlarının hazırlanması çalışmalarını yürütmüştür.

 

Eryaman-Koop Ankara, Eryaman Toplu Konut Projesi
 Proje Yöneticisi, Şehir Plancısı ve Kentsel Tasarımcı


Türkiye Kent Kooperatifleri Merkez Birliği’ne Toplu Konut İdaresi tarafından Ankara-Eryaman Toplu Konut Alanında tahsis edilen yaklaşık
47 ha. büyüklüğündeki alanda 2632 konut ve sosyal donatılar ile ticari kullanımlar yer almaktadır. Proje kapsamında alanın tüm altyapı ve üstyapı projeleri hazırlanmıştır.

 

İzmir Valiliği, Gölcük (İzmir) Kıyı Bandı Kentsel Tasarım ve Prenses Otel İyileştirme Projesi

 Proje Yöneticisi, Şehir Plancısı ve Kentsel Tasarımcı

12.6 ha. büyüklüğündeki kıyı bandının kentsel tasarım ve peyzaj projeleri ve Prenses Otel için Alternatif Mimari Projeler hazırlanmıştır.

 


 

 

UNDP-GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı,
Adıyaman Eko-Kent Planlama Yaklaşımı Geliştirilmesi  ve Yerel Gündem 21 Projesi
 

Şehir ve Bölge Plancısı, Danışman


Proje, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve T.C. GAP Bölge Kalkınma İdaresi Şemsiye Programı altında yürütülmektedir. Proje, Yerel Gündem 21 projesi hedeflerinin, sürdürülebilir kalkınma ve çok-aktörlü yönetim süreci bağlamında entegrasyonuna olanak sağlamaktadır. Proje, arazi kaynaklarının planlaması ve yönetimini entegre eden bir yaklaşım kurgusuna sahiptir.  Bu çerçevede, arazi kaynakları ve arazi kullanımının çeşitli yönleri ile ilgili aktivitelere yönelik görüşlerle birlikte karar-verme sürecinin güçlendirilmesi esas alınmıştır. 

 

Ürgüp Belediyesi (Nevşehir) Danışmanlık Hizmet İşi 
Proje Yöneticisi, Şehir ve Bölge Plancısı

Ürgüp Belediyesi’ne kentsel gelişme, kentsel ve doğal sit alanlarının korunması, ekonomik gelişme, halk katılımı ve katılımcı planlama,Yerel Günden 21 projesi, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla ilişkiler, proje formülasyonu ve fizibilite çalışmaları konusunda danışmanlık hizmeti verilmiştir. 

1997-1999

UNDP-FAO-GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı,
Birecik Barajından Etkilenen Nüfusun Yeniden Yerleşimi, İstihdamı ve Ekonomik Yatırımları için Planlama ve Uygulama Projesi Halfeti Toplumsal Kalkınma Projesi, (Şanlıurfa, Gaziantep, Adıyaman)
 
Mekansal Çalışma Grubu Koordinatörü, Şehir ve Bölge Plancısı


Proje, Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi  ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve FAO tarafından yürütülmüştür. Mekansal Çalışma Grubu tarafından halk katılımı ve kurumlararası eşgüdüm çerçevesinde barajdan etkilenen nüfusun yeniden yerleşebileceği alanların belirlenmesi, yeniden yerleşim yönetimi ve eylem planının hazırlanması, Baraj Gölü Çevresi Alt-Bölge Gelişme Planının (1/25.000 ölçekli üç ile bağlı 60 köy ve Halfeti ilçe merkezini kapsayan) ve kırsal yeni yerleşim alanlarının (5 köy) İmar Planlarının hazırlanması çalışmaları yapılmıştır. Proje, katılımcı planlama yaklaşımı ile geliştirilmiş, bölgede ve Ankara’da ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve halkla birlikte sayısız toplantı yapılmıştır. TRT tarafından proje ile ilgili bir belgesel hazırlanıp yayınlanmıştır.  

1996-1997 

Merzifon Belediyesi (Amasya), Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar Planı 
Proje Yöneticisi, Şehir Plancısı

Merzifon (Amasya) ilçesinin merkezinde, yaklaşık
8 ha. büyüklüğünde olan, 400 dükkan, 130 konut ve anıtsal sosyal yapının yeraldığı kentsel sit alanının, ülkesel, bölgesel, kentsel, sit alanı ve tek yapı ölçeklerinde tarihi ve kültürel değerlerin belirlenmesi ve geliştirilmesi amaçlı detaylı analizler ve değerlendirmeleri yapılmış, 1/1000 ve 1/500 ölçekli Koruma-Geliştirme Amaçlı İmar Planı ve Plan Yönetmeliği hazırlanmış.ve Cephe Tipolojileri çalışılmıştır. Tüm projeler Kültür Bakanlığı tarafından onaylanmıştır.    

 

Merzifon Belediyesi (Amasya), Bedesten Rölöve ve Restorasyon Projesi

 Proje Yöneticisi

Merzifon kentsel sit alanında yeralan Bedesten yapısının Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projeleri hazırlanmıştır. Tüm projeler Kültür Bakanlığı tarafından onaylanmıştır. 

 

Merzifon Belediyesi, Kapalı Otopark Mimari, Mühendislik, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Projesi  
Proje Yöneticisi, Şehir Plancısı, Kentsel Tasarımcı


Proje kapsamında yaklaşık
11000 m2 inşaat alanına sahip 2 katlı kapalı otoparka ve üst katında çeşitli sosyal ve ticari tesislerle ortak açık mekanlara ait mimari, mühendislik, kentsel tasarım ve peyzaj projeleri hazırlanmıştır. 

 

Mamak Belediyesi (Ankara), Ege Kentsel Dönüşüm Projesi

Proje Yöneticisi, Şehir Plancısı

Projenin amacı, gecekondu alanı olarak gelişmiş Ege Mahallesinin sağlıklı bir kentsel dönüştürülmesidir.  Çalışma kapsamında, 88 hektarlık alan için jeolojik etüt çalışması;
204 ha. lık alan için 1/5000 ve 88 ha. alan için 1/1000 ölçekli imar planları;  örgütlenme ve finansman modelleri araştırmaları yapılmıştır. 

 


Gölbaşı Belediyesi (Ankara) Danışmanlık Hizmet İşi

Koordinatör

Gölbaşı Belediyesi’ne, Mogan ve Eymir Gölleri 1.Çevre Kurultayı sonrasında danışmanlık hizmeti verilmiş, ilçenin ve gölün mevcut durumu ve sorunları saptanmış, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla ilişkiler kurulmuş ve “2. Çevre Kurultayı” organizasyonu gerçekleştirilmiştir. Kurultay sonrasında “Göl Platformu” oluşturulması çalışmaları yürütülmüş, Yerel Gündem 21 Projesinin başlatılması konusunda kolaylaştırıcılık yapılmıştır. 

 


Harran Belediyesi, Harran Planlama Platformu

Şehir ve Bölge Plancısı, Danışman

Harran Belediyesi’ne ilgili tüm aktörlerin katılımı ile sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleştirilmesi amacıyla danışmanlık hizmeti verilmektedir. Çalışmalar, Habitat II Kent Zirvesi NGO Platformunda sunulmuş, “Harran Yerel Gündem
21” çalışması ile birleştirilmiştir.  

1995-1996

Gölbaşı Belediyesi (Ankara) -Özel Çevre Koruma Kurumu
Gölbaşı Atatürk Sahil Parkı ve Mogan Gölü Kıyı Bandı 1. Etap Koruma-Kentsel Tasarım ve Peyzaj Projesi
Proje Yöneticisi, Şehir Plancısı, Kentsel Tasarımcı

Proje kapsamında yaklaşık
4,5 ha. büyüklüğündeki park alanı ve 2.5 km. uzunluğundaki kıyı bandının kentsel tasarım ve peyzaj projeleri üretilmiştir. Projeler, Belediye ve Özel Çevre Koruma Kurumunca onaylanmıştır. 

 

Alternatif Yeniden Yerleşim Süreçleri Çalışması

Şehir ve Bölge Plancısı

Alternatif Yeniden Yerleşim Süreçleri Çalışması, Dünya Bankası ve Devlet Su İşleri ve Anadolu Kalkınma Vakfınca gerçekleştirilen  “Yeniden Yerleşim Planlaması, Uygulaması, İzleme ve Rehabilitasyonu” konulu Seminer için yapılmıştır.

1993-1995

Adana Büyükşehir Belediyesi Danışmanlık Hizmetleri 
Şehir Plancısı, Danışman

Adana Büyükşehir Belediyesi'ne iç ve dış kredilerin sağlanması, yabancı ülkelerle görüşmeler, su ve sanitasyon alanındaki projelerin geliştirilmesi, çevresel etki değerlendirmesi, yeni yerleşim yerlerinin ve toplu konut alanlarının geliştirilmesi konularında danışmanlık hizmeti verilmiştir. 

 


Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep-Göllüce Toplu Konut Projesi
 
Şehir Plancısı, Kentsel Tasarımcı


Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne teknik ve yönetsel danışmanlık hizmetleri verilmiş, 872 konutun yer alacağı toplu konut alanı için imar planı, kentsel tasarım, peyzaj  ve ilgili altyapı projeleri ile konut ve sosyal donatı yapılarının mimarlık mühendislik projeleri hazırlanmıştır. Proje, Başbakanlık Toplu Konut İdaresince finanse edilmiştir.  

 


Gaziantep Merkezi Hal Bölgesi Kentsel Tasarım Projesi

Şehir Plancısı, Kentsel Tasarımcı

Kentkur, Gaziantep Tarihi Kent Merkezinin yeniden işlevlendirilmesi ile ilgili olarak üstlendiği projede kentin sektörel analizi, proje alanının mekansal değerlendirmesi, tarihi ve kültürel değerlerin saptanması çalışmalarını gerçekleştirmiştir. Proje alanının iyileştirilerek korunması ve işlevlendirilmesi amacı ile 1/1000 ölçekli planlama ve 1/500 ölçekte kentsel tasarım projesi çalışmaları yapılmıştır. Tarihi dokuya uygun yeni yapıların ve kimliğin kazandırılmasını hedefleyen projenin hayata geçirilmesi için halkın, özel sektörün ve yerel yönetimin  katılımını öneren örgütlenme ve finansman modelleri geliştirilmiştir. 

1992-1993

 Doğukent/Güneydoğu Ankara Kentsel Gelişme Projesi
Şehir Plancısı

Doğukent proje alanı için, çevre duyarlı tasarım prensipleri doğrultusunda Uygulama Planı hazırlanmıştır. 

1990-1992

Doğukent/Güneydoğu Ankara Kentsel Gelişme Projesi
Asistan Şehir Plancısı


Kentkur, Ankara Büyükşehir Belediyesi adına yaptığı, sürdürülebilir gelişme ilkesi çerçevesinde çeşitli kentsel gelişme alanlarında model olarak kullanılabilecek çalışmada Güneydoğu Ankara’da 3000 hektara yayılan bir alanda kentsel gelişme potansiyeli araştırması, arazi kullanım araştırması, fiziki planların hazırlanması ve projenin uygulamaya geçirilmesi için örgütlenme araştırma çalışmalarını yapmıştır. Bu konuda, alanın master planı, gelişmeden kaynaklanabilecek çevresel etki araştırması ve sosyo-ekonomik çalışmaları kapsayan bir ön fizibilite çalışması yapılmıştır. Ayrıca alanın kontrollü gelişimini sağlamak amacı ile alternatif kurumsal, organizasyonel ve finansal modeller hazırlanmıştır.

      

Konferans Bildirileri:

Aydoğuş S., Integration of Urban Renewal and Environmental Rehabilitation Through Financial Mechanism, Second International Symposium on Urban Planning and Environment “Strategies and Methods for Improving Environmental Quality in Compact Cities” 11-14 March 1997, Groningen, The Netherlands. 

Aydoğuş, S., Gölbaşı Bölgesinde Ekolojik Planlama Yaklaşımı, Mogan ve Eymir Gölleri 1. Çevre Kurultayı, 18-20 Ocak 1995, Ankara. Aydoğuş, S., Çevre Korumada Yerel Bir Örnek: Mogan ve Eymir Gölleri 1. Çevre Kurultayı, Yapı S:160, 1995. 

Aydoğuş S., Mıhladız, G., Erer S., Lakes Restoration as A Component of Environmental Recovery, 6th International Conference on Conservation of Lakes: Kasumigaura’95, 23-27 October 1995: Tokyo, Japan. 

Katıldığı Kurslar ve Seminerler:  

Ekim 2004-Şubat 2005,  Ankara   Üniversitesi   Avrupa   Toplulukları   Araştırma  ve Uygulama Merkezi (ATAUM), Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler Temel Eğitim Kursu Nisan-Haziran 2004,    

Um:ag-Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı, Felsefeye Giriş / Felsefe Yazın İlişkisi Semineri 

Mart-Nisan-Mayıs 2009, Çankaya Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi, Muhasebe ve Finansman Yönetimi Sertifika Programı 

TÜRKKENT tarafından her yıl düzenlenen Sonbahar Teknik Kongreleri ve İlkbahar Seminerleri  

Yabancı Dil Bilgisi:

İngilizce (Konuşma/Okuma/Yazma): İyi 

Web İstatistikleri

Bugün1
Dün41
Hafta85
Ay1435
Tümü97364

(C) Arne